Skånes Radio Mercur – Radio Syd

Radio Syd var inte först som många tror.
Allt startade när Nils-Eric Svensson började sända piratradio mot Sverige under namnet Skånes Radio Mercur.

Det var inte förrän 1962 som Britt Wadner döpte om Skånes Radio Mercur till Radio Syd.

Kungörelser
Stiftelsekungörelse

  Undertecknade ha träffat överenskommelse om att bilda ett aktiebolag, vilket skall ha till föremål för sin verksamhet att under firma Skånes Radio Mercur Aktiebolag och enligt bestämmelser i ett samtidigt upprättat förslag till bolagsordning idka kommersiell radioverksamhet.
Aktiekapitalet skall utgöra minst 5,000 kronor och högst 15.000 kronor.
Aktie ska lyda å 100 kronor.
För tecknad aktie skall inbetalas 100 kronor.
Inbetalning för aktie skall fullgöras med 100 kronor omedelbart efter bolagets bildande.
50 aktier må tecknas, vilka samtliga skola tecknas av stiftarna.
Konstituerande stämma skall hållas inom fyra månader från det registreringsmyndigheten godkänt stiftelsehandlingarna.

Landskrona den 3 december 1958
Nils-Eric Svensson
Agnes Svensson        Nils Svensson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:
Ivo Grenz       Lars Andersson

Kungliga patent- och registreringsverket har denna dag meddelat godkännande av förevarande handling, betygas. Stockholm den 15 december 1958

Ex officio:
Gunnar Moore.